لیست محصولات آهن آلات شایگان

میلگرد آجدارمیلگرد سادهگلنردهنبشیناودانیتیر آهنورقلولهپروفیلگرد ترانسپلیت خام سوراخ دار
۶.۵ کلافیگرد ۱۰ سادهگل برگینبشی ۳ناودانی ۶تیر آهن ۱۴ورق ۰.۵لوله ۲قوطی ۲۰*۱۰۱۲ ترانس۱۰*۱۰
گرد ۸" آجدارگرد ۱۲ سادهانواع قلیانینبشی ۴ناودانی ۸تیر آهن ۱۶ورق ۱لوله ۲.۵قوطی ۳۰*۱۰۱۴ ترانس۱۵*۱۵
گرد ۱۰"گرد ۱۴ سادهانواع دستگیرهنبشی ۵ناودانی ۱۰تیر آهن ۱۸ورق ۱.۵لوله ۳قوطی ۴۰*۱۰۱۶ ترانس۲۰*۲۰
گرد ۱۲"گرد ۱۶ سادهانواع استارتنبشی ۶ناودانی ۱۲تیر آهن ۲۰ورق ۲لوله ۴قوطی ۴۰*۲۰۱۸ ترانس۳۰*۳۰
گرد ۱۴"گرده ۱۸ سادهانواع کنگرهنبشی ۸ناودانی ۱۴تیر آهن ۲۲ورق ۲.۵لوله ۵قوطی ۵۰*۲۰۲۰ ترانس۴۰*۴۰
گرد ۱۶"گرد ۲۰ سادهگل کادرینبشی ۱۰ناودانی ۱۶تیر آهن ۲۴ورق ۳لوله ۶قوطی ۶۰*۲۰۵۰*۵۰
گرد ۱۸"گرد ۲۲ سادهنبشی ۱۲ناودانی ۱۸تیر آهن ۲۷ورق ۴لوله ۷قوطی ۶۰*۳۰۶۰*۶۰
گرد ۲۰"ناودانی ۲۰ورق ۵لوله ۸قوطی ۶۰*۴۰
گرد ۲۲"ناودانی ۲۴لوله ۱۰قوطی ۸۰*۴۰
گرد ۲۵"لوله ۱۲قوطی ۵۰*۵۰
لوله ۱۵قوطی ۶۰*۶۰
لوله ۲۰قوطی ۷۰*۷۰
لوله ۲۵قوطی ۸۰*۸۰
لوله ۳۰قوطی ۹۰*۹۰
قوطی ۱۰۰*۱۰۰
قوطی ۱۲۰*۱۲۰
قوطی ۱۴۰*۱۴۰